Актуално

14.10.2021

ЕКОЕНЕРГИЯ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0177-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициент за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ЕКОЕНЕРГИЯ ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало:11.10.2021г.
Край:11.01.2022г.

21.09.2020 г.

ЕКОЕНЕРГИЯ ООД стана бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Помощта е с преобладаващо 85% европейско и 15% национално финансиране. Този проект е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив, посредством осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, а крайната му цел – постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

Начало » Актуално